ยินดีต้อนรับสู่ Clean Globe!

ใบรับรองกำกับแต่ละการส่งสินค้า (TC)

ใบรับรองกำกับแต่ละการส่งสินค้า (TC)

รวดเร็วทันใจ ครอบคลุมทุกมาตรฐาน

เรามั่นใจว่าขั้นตอนการสมัครขอ TC มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ด้วยเอกสารที่ถูกต้อง แน่ใจได้ว่าออก TC ได้โดยไม่ต้องรอนาน

Transaction Certificate (TC) คือเอกสารที่ออกโดยหน่วยรับรองที่ตรวจสอบว่าสินค้าที่กำลังจัดส่ง (หรือจัดส่งแล้ว) จากองค์กรหนึ่งไปยังองค์กรถัดไป เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด การขอรับ TC สำหรับมาตรฐานต่าง ๆ ในเครือของ Textile Exchange และมาตรฐานสิ่งทออินทรีย์ยั่งยืนสากล (GOTS) ปัจจัยนำเข้าได้ถูกใช้เป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้ผลิตหรือผู้ค้า จำเป็นต้องขอรับ TC สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มาตรฐาน ซึ่งขายหรือส่งมอบให้กับองค์กรธุรกิจอื่นถัดไป

สิ่งสำคัญ;

  • องค์กรต้องมีใบรับรองขอบเขต (SC) ที่ถูกต้องกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนยื่นขอ TC
  • ผลิตภัณฑ์จะต้องมากจากกระบวนการที่ระบุไว้ในใบรับรองขอบเขตที่ยังไม่หมดอายุ
  • ปริมาณปัจจัยนำเข้า ต้องสอดคล้องกับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ (เมื่อหักปริมาณการสูญเสียระหว่างผลิตและปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ภายใต้การรับรอง)
  • ปริมาตร (ปริมาณ) การกระทบยอดต้องชัดเจนและโปร่งใส

ประเภทของใบรับรองกำกับแต่ละการส่งสินค้า (TC) สำหรับวัตถุดิบนำเข้า และ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้

TC สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขาย TC ปัจจัยนำเข้า หรือวัตถุดิบ
GOTS GOTS
OCS OCS, GOTS
GRS GRS
RCS RCS, GRS
RDS RDS
RWS RWS

กรณีศึกษา:

*ถาม: ผู้ผลิต ทำการผ้า Greige โพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100% โดยใช้เส้นด้าย GRS โพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100% จะขอใบ TC หรับผ้านี้ ผู้ผลิตผ้าต้องขอ TC เส้นด้ายในมาตรฐานอะไร (TC เส้นด้ายนี้ต้องรับรองด้วยมาตรฐานอะไร)
ตอบ: เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100% สามารถได้รับการรับรองทั้ง GRS และ RCS เนื่องจากสันนิษฐานว่าเส้นด้าย greige ผลิตด้วยกระบวนการที่ไม่ใช้สารเคมี แต่เนื่องจากมาตรฐาน RCS ไม่มีข้อข้อกำหนดทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ GRS จึงเป็นมาตรฐานเดียวที่สามารถใช้ในการรับรองเส้นด้ายที่สามารถใช้กับผ้า GRS ได้ในกรณีนี้ ดังนั้น GRS TC จึงเป็นทางเลือกเดียว

ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ด้วย TC ที่ถูกประเภท