ยินดีต้อนรับสู่ Clean Globe!

อุตสาหกรรมต่างๆ

อุตสาหกรรมต่างๆ

พฤติกรรมห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่ (supply chain behavior) ของอุตสาหกรรมบางประเภท อธิบายได้ดีถึงยุคโลกาภิวัตน์ แฟชั่นเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีพฤติกรรมที่มีพลังการขับเคลื่อน การจัดหาวัตถุดิบให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายบางชนิดอาจผ่านกระบวนการในหลายประเทศ ใน 3-4 ทวีป อย่างไรก็ดี ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความต้องการในตลาดของผู้บริโภคขั้นสุดท้าย มาตรฐานสิ่งทอภายในขอบข่ายของTextile Exchange และ Global Organic Textile Standard (GOTS) เป็นมาตรฐานโดยสมัครใจ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอได้มาจากกระบวนการผลิต และห่วงโซ่อุปทานที่คำนึงถึงความยั่งยืน เพื่อสามารถไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development goals) ตามมติของสหประชาชาติ (United Nations)

ห่วงโซ่อุปทานของสิ่งทอที่ใช้วัตถุดิบฝ้ายที่ปลูกแบบออร์แกนิค ป่าน ขนสัตว์ ปอ ผ้าไหมและเส้นใยธรรมชาติอื่น ๆ อีกมากมาย ตั้งแต่หลังการเก็บเกี่ยวจนถึงการผลิตและการค้าขั้นสุดท้าย เหล่านี้อยู่ในขอบเขตมาตรฐาน GOTS และ OCS ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายเป็นออร์แกนิค ที่มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัย รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร รู้จักกันดีในขอบเขตของ GOTS ในขณะที่ OCS ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนอกเหนือจากสิ่งทอ เช่น เครื่องสำอาง เครื่องหนัง และน้ำยางที่ปลูกแบบออร์แกนิค Textile Exchange ได้นำเสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อขยายขอบเขตการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น กระดาษ พลาสติก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโลหะ โดยมีมาตรฐานรีไซเคิลทั่วโลก-GRS และ มาตรฐานรับรองส่วนผสมรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์-RCS มาตรฐานการผลิตขนอ่อนสัตว์ปีกอย่างรับผิดชอบ-RDS ของ Textile Exchange รับประกันสวัสดิภาพสัตว์ ห่านและเป็ด ที่ถูกดึงขนอ่อนมาเพื่อใช้เป็นฉนวนชั้นดีสำหรับแจ็คเก็ต เครื่องนอน ถุงนอนและของเล่นนุ่ม ๆ

มาตรฐาน RAF (RWS, RMS & RAS) ช่วยให้มั่นใจว่าขนสัตว์จากแกะ ขนจากแพะ และเส้นใยอัลปากาจากแหล่งอัลปากาของฟาร์ม ได้รับการเคารพเสรีภาพในสวัสดิภาพสัตว์ห้าประการและหลักความยั่งยืนอีกหลายประการ

เปรียบเทียบระหว่าง มาตรฐานและการประยุกต์ใช้อุตสาหกรรมต่างๆ
(การเลือกขอรับรองประเภทมาตรฐานนั้น ให้ดูตามชนิดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต)

การใชว้ตั ถดุ บิ ในการผลติ / อุตสาหกรรม มาตรฐาน
GOTS OCS RCS GRS RDS RWS
ปริมาณวัตถุดิบขั้นต ่าใน ผลิตภัณฑ์ 70% 5% 5% 20% 5% 5%
สิ่งทอ
เครื่องนุ่งห่ม
เครื่องเรือน/ เครื่องนอน
รองเท ้า
ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล
ผลติ ภัณฑส์ มั ผสั อาหาร
ของเล่น
เฟอร์นิเจอร์
เครอื่ งสา อาง
เครื่องหนัง
พลาสติก
กระดาษ
โลหะ

สำหรับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในรายการโปรดติดต่อเราเพื่อดูว่าสามารถอยู่ในขอบเขตการรับรองได้หรือไม่

นอกเหนือจากการนำไปรีไซเคิลอย่างยั่งยืนโดย GRS ผ่านเกณฑ์ที่แข็งแกร่งในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางสังคมภายใต้หลักการ 07 การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเคมีตาม ZDHC และเกณฑ์การจัดการสารเคมี (ดูเพิ่มเติม)