ยินดีต้อนรับสู่ Clean Globe!

ขนสัตว์ของออสเตรเลีย “ถูกร้องเรียนว่ามีการปฏิบัติการ ตัดหนังและเนื้อออกจากขาแกะ”

เมลเบิร์น – ผู้น าด ้านอุตสาหกรรมขนแกะจ านวน หนงึ่ ใหข้ อ้มลู วา่ ขนสตั วข์ องออสเตรเลยี จะ ตามหลังประเทศคู่แข่งที่ก าลังเติบโต เว ้นแต่จะ ผลติ ขนสตั วไ์ ดม้ ากขนึ้ โดยไมถ่ กู โตแ้ยง้เรอื่ งขน แกะมาจากฟาร์มที่แกะถูกตัดหนังและเนื้อออก จากขา

นายจอร์ส แลมบ์ ประธานสภาผสู้ ง่ ออกและผแปร ู้ รูปขนสตั วแ์ หง่ ออสเตรเลยีกลา่ ววา่ ปรมิ าณการ เพิ่มของขนสตั วท์ ไี่ มต่ ดั หนังและเนื้อ (NM) และ การหยดุ ใชข้นสตั วท์ ถี่ กู ตัดหนังและเนื้อ(CM) ล ้มเหลวใน อยา่ งมนี ัยสา คญั ในรอบ 12 ปีตามที่ มกี ารรายงานอัตราการสา แดงขนสตั วแ์ หง่ ชาติ ของ AWEX.

ในการใหส้ มั ภาษณ์กับ Sheep Central นาย แลมบ์กล่าวว่ามีความคืบหน้ามากขึ้นในการเพิ่ม ปรมิ าณขนสตั วจ์ ากแกะถกู ขลบิ หนังทไี่ ดร้ับยา บรรเทาอาการปวด แตผ่ ซู้ อื้ จากตา่ งประเทศ จ านวนมากกล็ ังเลทจี่ ะยอมรับสงิ่ นี้เชน่ กัน

เขากล่าวว่าเพิ่มเติมว่า สาธารณชนมีความกังวล เกี่ยวกับการขลิบหนัง โดยเสริมว่า“ ผู้บริโภครุ่น ต่อไปในจีนก าลังตั้งค าถามเกี่ยวกับที่มาของ ผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาซอื้ ไมว่ า่ จะเป็นขนแกะหรอื อื่น ๆ ”

เกษตรกรเลี้ยงแกะชาวออสเตรเลียได ้รับการ วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว ้างขวางเกี่ยวกับวิธีการ ขลบิ หนัง ซงึ่ เกยี่ วขอ้ งกับการเอาแถบหนังทมี่ ขี น แกะออกจากด ้านหลังของแกะเพื่อป้องกันการติด เชอื้ ปรสติ

ปัจจุบันการขลิบหนังเป็นปฏิบัติการเฉพาะของ ออสเตรเลยี ซงึ่ เป็นผผู้ ลติ ขนสตั วป์ ระมาณ 75 เปอรเ์ซ็นตข์ องอตุ สาหกรรมเครองแต่งกาย โดย ื่ ถกู หา้มในประเทศผสู้ ง่ ออกขนสตั วร์ ายใหญ่ ทั้งหมด — รวมถงึ นวิซแีลนด์แอฟรกิ าใต ้ อุรุกวัยและอาร์เจนตินา —ยกเว ้นออสเตรเลีย

อยา่ งไรกต็ าม นายแลมบ์ทงิ้ทา้ยไวว้า่ ขนสตั ว์ จากแกะเลี้ยงที่ถูกขลิบเนื้อตอนนี้ดึงดูดราคาที่ ลดลงเนื่องจากความต ้องการระหว่างประเทศ ส าหรับขนแกะจากแกะทไี่ มต่ อ้ งทนกับ
กระบวนการที่เจ็บปวด

ประกาศล่าสุดของ AWEX National Wool ส าหรับปี2019-2020แสดงให ้เห็นว่ามีเพียง 10.2 เปอรเ์ซ็นตข์ องขนสตั วอ์ อสเตรเลยี ทถี่ กู ประกาศว่าไม่มาจากปฏิบัติการขลิบเนื้อ และมี เพียง 3.7 เปอรเ์ซ็นตท์ หี่ ยดุ ปฏบิ ัตกิ ารขลบิเนื้อ (จากฟาร์มที่ก่อนหน้านี้เคยปฏิบัติการขลิบเนื้อ แกะ แต่หยุดท าในปีที่ผ่านมา).

อยา่ งไรกต็ ามเขาตัง้ขอ้สงัเกตวา่ มเีพยี ง 73.7 เปอรเ์ซ็นตข์ องขนสตั วท์ ผี่ ลติ ในออสเตรเลยี เท่านั้นที่ได ้รับการประกาศผ่านระบบและลดลง เหลอืเพยี ง 56.4 เปอรเ์ซ็นตส์ าหรับขนสตั วจ์ าก แกะ NM และ CM และที่ขลิบเนื้อและได ้รับยา บรรเทาอาการปวด

เรียกร้องให ้มีการทบทวนความพยายามในทุก อุตสาหกรรมใหม่และ ปรับปรุงระบบหากเป็นไป ได ้, เขากล่าวกับ Sheep Central:“ นี่อาจเป็น ความพยายามร่วมกันครั้งสุดท ้ายที่เราต ้องท าให ้ ถูกต ้อง

“ เราในฐานะอตุ สาหกรรม ไมว่ า่ จะตอ้ งใชว้ธิใีด ในการเพมิ่ อตั ราการส าเร็จของ NWD รวมถึงการ ปรับปรุงความแม่นย าในขณะที่ยังคงเพิ่มการผลิต ขนสตั วท์ ไี่ มข่ ลบิเนื้อใหเ้พมิ่ ขนึ้ ” เขากลา่ ว

นายแลมบก์ ลา่ ววา่ อตุ สาหกรรมขนสตั วข์ อง ออสเตรเลยี จ าเป็นทตี่ อ้ งรับฟังสงิ่ ทลี่ กู คา้ตอ้ งการ ซงึ่ เป็นอตุ สาหกรรมตามแนวปฏบิ ตั ทิ ดี่ ี

“ ปัญหาที่เราพบคือออสเตรเลียถูกพิจารณาว่า เป็นผู้ผลิตที่ปฏิเสธเรื่องการขลิบเนื้อและ สวัสดกิ ารสตั ว์ตอนนเี้รารูแ้ลว้วา่ ไมใ่ ชอ่ ยา่ งนัน้ แต่การรับรู้กลายเป็นความจริง” เขากล่าวเสริม

“ มหี ลักฐานบง่ ชวี้ า่ หลังการระบาดของโรค ผู้บริโภคจะต ้องระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิม น ำของ แหลง่ ทมี่ า สนิคา้ทเี่ ป็นมติ รกับสงิ่ แวดลอ้มและ สนิคา้ทมี่ แี นวทางปฏบิ ตั ทิ ดี่ ที ดี่ ”ี

ที่มา: Ecotextile News 16 ตุลาคม 2020
(https://www.ecotextile.com/2020101626861/materials-production-news/australian-wool-jeapordised-by-mulesing-claim.html)