ยินดีต้อนรับสู่ Clean Globe!

ฝ้ายอินทรีย์ทำสถิตสูงเป็น ครั้งที่สอง เก็บเกี่ยวมากเป็น ประวัติการณ์

รายงานเผยให้เห็นว่าเกษตรกรทั่วโลกจำนวน 222,134 รายปลูกฝ้ายอินทรีย์ได้ 239,787 เมตริกตัน ซึ่งน้อยกว่าการเก็บเกี่ยวในปี 2009/2010 เล็กน้อย ก่อนวิกฤตความล้มเหลวทางระบบการเงิน

พื้นที่ปลูกฝ้ายอินทรีย์จำนวน 418,935 เฮกตาร์ ใน 19 ประเทศในปี 2018/2019 และพื้นที่ปลูกฝ้ายอีก 55,833 เฮกตาร์อยู่ระหว่าง การปรับเปลี่ยนเป็นการผลิตอินทรีย์

รายงานปี 2020 ยังรวมถึงข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในโครงการอุตสาหกรรมปัจจุบัน ความท้าทายและ วิสัยทัศน์ สำหรับภาคฝ้ายออร์แกนิค โดยมุ่งเน้นไปที่ภัยคุกคามทั้งจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ลารีย เพ็พเพอร์กรรมการผู้จัดการ Textile Exchange เป็นเกษตรกรผู้ปลูกฝ้ายอินทรีย์มา ตลอดชวีติ กลา่ ววา่ “การท าเกษตรอนิ ทรยีเ์ป็นวถิี ชวีติ ทสี่ อดคลอ้ งกับผนื ดนิ และเป็นหนทางแหง่ เกยี รตยิศของชวีติ – ชวีติ ในดนิเพอื่ ฟารม์ เพอื่ ครอบครัว เพื่อชุมชนและในท ้ายที่สุดเพื่อโลก

“ ในชว่ งเวลาการระบาดของ COVID-19 เราได ้รับ การเตือนว่าเรามีความเชอื่ มโยงถงึกันอยา่ งไร – เรา คอื ระบบนเิวศและสงิ่ ทเี่ ราท าสง่ ผลกระทบตอ่ สว่ นรวม”

Textile Exchange ท างานเพื่อเร่งปฏิบัติการที่ ยั่งยนื ในหว่ งโซค่ ณุ คา่ สงิ่ ทอ กลา่ ววา่ จ านวนผปู้ ลกู ฝ้ายออร์แกนิคและ บริษัทต่างๆที่ลงทุน ปฏิบัติตาม มาตรฐานรับรองฝ้ายออร์แกนิคที่ได ้รับการยอมรับ และน่าเชอื่ ถอื ทวั่ โลกเกยี่ วกบั ก็เพมิ่ ขนึ้ เชน่ กัน

สถานประกอบการทไี่ ดร้ับการรับรองมาตรฐานสงิ่ ทออินทรีย์ (OCS) เพมิ่ ขนึ้ 48 เปอรเ์ซ็นต์ในขณะ ทสี่ งิ่ อา นวยความสะดวกที่เป็นไปตามข ้อก าหนด ของมาตรฐานสงิ่ ทออนิ ทรยีย์ ั่งยนื สากล (GOTS) เพมิ่ ขนึ้ 35 เปอรเ์ซ็นต์

รายงานปี 2020 แสดงให ้เห็นมีว่า 97 เปอรเ์ซ็นต์ ของ ฝ้ายออร์แกนิคทั่วโลก ผลิตใน 7 ประเทศ ใน ปีการผลิต 2018/19 ได ้แก่ประเทศ อินเดีย (51 เปอรเ์ซ็นต)์, จีน (17 เปอรเ์ซ็นต)์, คีร์กีซสถาน (10 เปอรเ์ซ็นต)์, ตุรกี (10 เปอรเ์ซ็นต)์, ทาจิกิ สถาน (ร้อยละ 5), แทนซาเนีย (ร้อยละสอง) และ สหรัฐอเมริกา (ร้อยละสอง)

จากพื้นที่ 55,833 เฮกตารท์ อี่ ยใู่ นชว่ งการ ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ ประเทศอินเดียและ ปากีสถานเป็นผู้น า ตามด ้วยตุรกี กรีซและทาจิกิ สถาน

กอ่ นการระบาดของเชอื้ ไวรัส COVID-19 คาดการ ไว ้ว่าการผลิตฝ้ายออร์แกนิคจะเพิ่มขึ้นอีก 10 เปอรเ์ซ็นตใ์ นปีการผลติ 2019/20 อยา่ งไรกต็ าม Textile Exchange คาดวา่ วกิฤตโลกจะสง่ ผล กระทบต่อการเก็บเกี่ยว

ที่มา: Ecotextile News, 12-08-2020
(https://www.ecotextile.com/2020081226522/materials-production-news/organic-cotton-harvest-second-largest-on-record.html)